19 Ocak 2020 Pazar

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ.

11082 defa okundu

Öğr. Gör. Ufuk ELİBÜYÜK

Bölüm Başkanı

TANITIM

1. Programın Amaçları: Fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir.

2. Belirtilen Amaçlara Ulaşmada Ne Ölçüde Başarılı Olunduğunun Nasıl Belirleneceği: Birçok sektörde belirlenen amaç ve standartlar doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilip yetiştirilmediğinin ilk göstergesi, mezun olan öğrencilerin sahada iş bulması ve kendilerini kabul ettirmeleridir. Ayrıca öğrencilerin almış oldukları teorik bilgileri ve uygulamaları staj sırasında başarı ile kullanmaları, benzer alanda çalışanlar ile bu bilgileri paylaşmaları ve işbirliği içersinde görevlerini yürütmeleri başarı kriterleri olarak değerlendirilebilir.

 

3. Programın Başlayacağı Öğretim Yılı: Programın alt yapısı ve öğretim elemanı yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığı için 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması düşünülmektedir. Programa alınacak öğrenci sayısı 40 kişi olacaktır.

 

3.1. Öğrenci Kaynağı: Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Liselerinin elektrik, elektronik, makine, motor, tesisat teknolojisi (ısıtma, soğutma, doğalgaz, ısıtma-soğutma, iklimlendirme-havalandırma, iklimlendirme-soğutma, ısıtma-doğalgaz) bölümlerinden sınavsız geçiş ile, klasik liselerden de ÖSS ile öğrenci alınacaktır.

 

4. Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvan: Programdan mezun olacak öğrenciler "Enerji Teknikeri" unvanı alacaktır

 

5. Programdan Mezun Olanların İstihdam Alanları: Teknolojik gelişmeler sanayinin her dalında ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle çağımız hızla enerji çağına doğru ilerlemektedir. Dünya için enerjinin değeri her geçen gün artmaktadır, bir taraftan da fosil kökenli enerjiler hızla tüketilmektedir. Fosil kökenli enerjileri rezervlerinin günün birinde tükenecek olması sanayi ve bilim dünyasını yeni enerji kaynakları bulmaya zorlamaktadır. Özellikle sanayi ve bilim insanları yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlığın hizmetine sunmak için yoğun çaba sarf etmektedirler.

 

Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden, minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanmalıdır. Bundan dolayı enerji sektörlerinde çalışacak teknik elemanların veya ara elemanların enerji elde etme yöntemlerini, kullanımını, enerji geri dönüşüm sistemlerini… vs konularda donanımlı olmaları zaruridir. Günümüzde, enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olanlar enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.

 

"Enerji Teknikeri" ünvanı alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralları konusunda yatırım yapmaktadır.

 

Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknikerlerine gerek duyulacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür. Bu iş olanaklarının yanı sıra dikey geçiş sınavı ile fakültelerin makine mühendisliği, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, makine öğretmenliği, enerji öğretmenliği ve tesisat öğretmenliği bölümlerine yerleşebileceklerdir. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir.

 

6. Programdan Mezun Olma Koşulları: Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyılda verilen derslerin tamamını başarmış ve 30 iş günü stajı yapmış olmak gerekmektedir.

 

7. Staj: İkinci sınıfın sonunda 6 haftalık (30 iş günü) staj çalışması konmuştur. Staj çalışmaları ile öğrencinin yüksekokulda almış olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıklarını iş sahasında gözlemleme ve değerlendirme imkânı sağlanmıştır.

 

8. Programın Türkiye ve Dünyadaki Uygulamalarının Karşılaştırılması: Program, mevcut Meslek Yüksekokullarında bulunmadığından bir ilki teşkil edecektir. Programın ders içerikleri, üniversitemizin konuyla ilgili öğretim görevlileri ve öğretim üyelerince belirlenmiş, ayrıca kullanılacak makine-teçhizat, laboratuar ve bilgisayar programları, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile 2004 yılında standart hale getirilen bu projeden yararlanılarak belirlenmiştir. Söz konusu ders programı hazırlanırken yurtiçindeki lisans dersleri ve yurt dışında benzer eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının müfredatı incelenmiş, geliştirilen müfredatın güvenilir olabilecek bir yapıda olmasına önem verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL LOGO

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Keçiborlu Meslek Yüksekokulu

32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE

Telefon: +90 246 541 36 20

Faks: +90 246 541 36 10